GALERIA DE FOTOS

MULTIMEDIA


CONTACTENOS

 

 

 

 

QUECHUA

Perunintsik allapa shumag markam. Machupicchuntsik 7 maravillas del mundupa rurinchonam!!!
Ancash markantsik allinkag markam, Imayka aykaykam kan:

* Shumag rajukuna, Huasccaràn, Alpamayo maytsika rajukuna chilapakur wacchoo kaychoo toguirakuyan rupaywansi tinkukur!!! Tsaypita yuriyamun mayukuna, gochakuna yakumamantsik jachakunata waytakunata llauyaratsikun, shongutasi kushitsir!!!

* Ancashnintsichoga kanmi lamarsi, Playankunachoo armakunapa, pescaduta chisllilletskiur mushkurakogta ancapakunapa.

* Ancasnintsikchogaa jina kanllam selva-montaňa imayca jachakuna, animalkuna, tukuy rikog frutakuna wayun shampirakur!!!

* Ancashnintsikchogaa faltantsu desiertusi!!! Dunakunacho goshtatakur carrukunawan, motuwan, tablawan shushallamunapaa jina sikitasi garacharllasi.

* Uniku faltamantsik, kikintsik markantsikta reguinantsik y kuyanantsik !!!
Nikur turismuta shumag miratsita munarga allipa unidu kanantsik llapan ancash y llapan perù. Mas yachagkagkunapita yachakunantsik. Turismu imano kanganta musyayta munarga aywayay cuscupa, punuoa, arequipapa y mas alli yachagkunata munarga aywayanayki argentina, chile….paykuna nogantsikpita maypa masmi yachayan.

Imatasi allita rurayta munarga gallakunantsik ichishag cosaskunapitam y practiku kanantsik. Oraga pengakuypami ni markantsiktasi reguintsiktsu, nunca charuntsiktsu rasumpa turismu markakunamanga, kikintsik yachangantsik markakunamansi: yaino, jatoviejo, quiswar, riway, libron, allicocha, bayo, perlilla, tayan, ulta….

 

 


 


www.incaroca.it
INFORMAZIONE GRATUITA. FOR FURTHER INFORMATION. PARA MAS INFORMACIONES. 
incarocatours@gmail.com / edgar@incaroca.it edgar.roca@libero.it / info.incaroca@gmail.com / 
Italia: Cell. 334 1348495 Tel. +39 0423 400604.
Perù: Cel claro: 943573253 / mov: 995054066 / rpm: *042465..